אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

יהושע עבד בחברת פרסום כ-20 שנים. בתקופת עבודתו הופקדו עבורו כספים בפוליסת ביטוח מנהלים לתגמולים ולפיצויי פיטורים. בחודש פברואר 2005, ימלאו ליהושע 65 שנים ובכוונתו להפסיק לעבוד. האם זכאי יהושע לפיצויי פיטורים?

 

יהושע עבד בחברת פרסום כ-20 שנים. בתקופת עבודתו הופקדו עבורו כספים בפוליסת ביטוח מנהלים לתגמולים ולפיצויי פיטורים. בחודש פברואר 2005, ימלאו ליהושע 65 שנים ובכוונתו להפסיק לעבוד. האם זכאי יהושע לפיצויי פיטורים?

 

תשובה

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בנוסחו הקודם, קבע כי במקרה שעובדת התפטרה לאחר שהגיעה לגיל 60 או במקרה שעובד התפטר לאחר שהגיע לגיל 65, רואים את ההתפטרות לענין חוק פיצויי פיטורים כפיטורים.

 

ביום 1.4.2004 תוקן הסעיף הנ"ל במסגרת חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, וכיום קובע הסעיף כי, התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

 

במקרה שלפנינו, יש לבדוק מהו גיל הפרישה של יהושע כמשמעותו בחוק גיל פרישה. יהושע יליד פברואר 1940, ועפ"י הוראות המעבר של חוק גיל פרישה, גיל פרישתו, כמי שנולד בין ספטמבר 1939 עד אפריל 1940, הוא 65 ו-8 חודשים. לפיכך, יהושע יהיה זכאי להתפטר תוך שתקום לו הזכאות לפיצויי פיטורים, רק בגיל 65 ו-8 חודשים.

 

לענין זה יש לציין כי עפ"י סעיף 11(ה) הנ"ל מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובדת או לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם.

 

בע"ב 4463/01 מנחם דרזנר נ. אלקן סי.אל (אלומיניום קוננסטרקשן) בע"מ (שניתן ביום 19.10.2004 בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים), הובהר כי מקום בו משתלמים תשלומים לקופת גמל, הם יוכרו כתשלומים על חשבון פיצויי פיטורים רק בשעה שבתקנון הקרן שבה מופקדים הכספים נקבעה הזיקה בין הפיטורים והזכות לקבלת הכספים. 

 

להלן הוראות המעבר של חוק גיל פרישה, על פיהן ניתן לקבוע מהו גיל הפרישה הרלוונטי לכל עובד בהתאם למועד לידתו:

 

 

לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, כדלקמן:

 

עד מרס 1939

65

אפריל עד אוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

 

לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947 ולגבי אשה שנולדה בחודש ינואר 1955 ואילך, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, כדלקמן:

 

מרס 1944

60

אפריל עד אוגוסט 1944

60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

ינואר עד אוגוסט 1946

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1954

62

ינואר עד אוגוסט 1955

62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956

62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956

63

ינואר עד אוגוסט 1957

63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958

63 ו-8 חודשים

מאי 1958 ואילך

64

 

גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך

נקבע כי שר האוצר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך (להלן – הועדה הציבורית). בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעבידים, העובדים והממשלה.

 

הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום 30.6.2016. השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

 

השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום 30.9.2016, את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בשנת 1955 ואילך, ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

 

ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום 31.12.2016.

 

ניתן אישור ועדת הכספים וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חוק גיל פרישה, ישנה השר בצו, את חוק גיל פרישה ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי בהתאם להמלצות שאושרו.

 

לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור, יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך, בהתאם לחודש לידתה, כאמור לעיל.

 

הערה

ככל שמדובר בזכאות לפיצויי פיטורים על פי דין (פיטורים או התפטרות מזכה), יש לבחון את היקף הזכאות גם בהתחשב בכספים שהופקדו בגין העובד/ת עבור פיצויי פיטורים, על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, אם הופקדו.

 

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites