אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון 10), התשע”ד – 2013: החל מה- 1.1.2014 שעובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו או על חשבון ימי החופשה שלו 18 ימים בשנה (בתנאים מסוימים עד 36 ימים בשנה) לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו כאשר העובד יכול לזקוף גם חלקי ימים בהם הוא נעדר עקב מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות.

 

 

החל מה- 1.1.204 עובד כאמור המועסק במשרה מלאה זכאי להיעדר, על חשבון המעסיק, עד 52 שעות (ובתנאים מסוימים עד 104 שעות בשנה) לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם מוגבלות כאשר לעובד במשרה חלקית הזכות היא באופן יחסי לחלקיות משרתו. (ס.ח. 2418 מה- 9.12.13).

חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 50), התשע”ד – 2013 – הוארכה עד ל- 20 שבועות תקופת חופשת הלידה לה זכאית עובדת אשר ילדה חייב להישאר בבי”ח או לחזור לבי”ח לאשפוז לתקופה של מעל שבועיים ובהתאמה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי לעניין דמי הלידה (ס.ח. 2418 מה- 9.12.13).

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס’ 9), התשע”ד – 2013 – בהגדרת הטרדה מינית הוסף בסעיף 3(א)(6) סעיף קטן (ח) לפיו הטרדה מינית היא גם הצעות בעלות אופי מיני ו/או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות של אדם מצדו של עובד הציבור, כהגדרתו בסעיף כד בחוק העונשין, במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור (ס.ח. 2415 מה- 28.11.13).

בית המשפט העליון פסק:

פיטורים – השבה לעבודה – “באופן כללי, יש להימנע ממצב שבו ההכרה בקושי הכרוך באכיפת חוזה עבודה תמנע באופן קטגורי כמעט לחלוטין השבתו לעבודה של אדם שפוטר שלא כדין”

“יש להימנע ממצב שבו עצם חלוף הזמן בשל ניהול ההליך המשפטי יוביל לכך שאכיפה תיחשב למכבידה מדי, . . .”

פיטורים – עבירה שיש עימה קלון - על המדינה לקבוע נוהל מסודר או מדיניות בכל הנוגע לבחירה בין הליך של פיטורים מנהליים לפי סעיף 68 בחוק המשמעת לבין נקיטת הליכי משמעת כאשר מדובר בעובד שהורשע בעבירה שיש עימה קלון (בג”צ 1719/11 ניסן פונדקי נ’ בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו ואח’ (פס”ד מה- 19.11.13)).

בית הדין הארצי לעבודה פסק:

פיטורים – עובד בתקופת ניסיון – כאשר “מדובר בעובדת בתקופת ניסיון, אשר מעסיקה לא ראה עין בעין עמה את התנהלותה והתנהגותה, ובשל כך לא מצא מקום להמשיך להעסיקה. בנסיבות כאלה של תקופת ניסיון קצרה, אין צורך שהתנהגות העובד תהיה שלילית במיוחד כדי להצדיק פיטורים. די בכך שיש ספק ביחס להתאמתו של העובד לדרישות ולציפיות המעסיק כדי לסיים את יחסי העבודה. הלכה פסוקה היא כי במסגרת תקופת הניסיון הנימוקים להליך פיטורים יבחנו באופן מקל, . . . כמובן שגם פיטורים במהלך תקופת הניסיון חייבים להיות בתום לב, אך לגבי אמות המידה לבחינת אי ההתאמה בתקופת הניסיון “די בספק סביר, בתום לב לאי-התאמתו של העובד לתפקידו, בעוד ששעה שהפך לעובד קבוע שומה על המעביד להוכיח את אותה אי-התאמה ומה הביא את המעביד להגיע למסקנתו . . .” (ע”ע 24709-02-12 ד”ר רחל זלובינסקי נ’ שירותי בריאות כללית (פס”ד מה- 25.11.13)).

קיבוץ מתחדש – חבר קיבוץ – יחסי עובד מעביד - “גם על פי תקנון הקיבוץ, וגם על פי התקנות הרלוונטיות לעניין הקיבוץ כקיבוץ מתחדש, קיימת חובת עבודה אינהרנטית של חבר הקיבוץ כלפי הקיבוץ בו הוא חבר”.

“ . . . ככל שמדובר בעבודה במסגרת האגודה השיתופית, לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין חבר הקיבוץ לקיבוץ. עבודתו כאן היא מכוח חברותו בקיבוץ כאגודה שיתופית. . . (ע”ע 23086-05-13 דגי תל יוסף אגודה שיתופית חקלאית בע”מ נ’ אבי בן אהרון (פס”ד מה- 3.12.13)).

בתי הדין האזורים לעבודה פסקו:

פיטורים – סיבה מספקת – מעסיק פרטי - “הדין הישראלי אינו מחייב מעסיק בשוק הפרטי לפטר מסיבה מספקת בלבד, אלא אם קיימת הוראה מפורשת כגון הסכם קיבוצי, צו הרחבה, או מגבלה אחרת הנעוצה בהוראות החוק “

עבודה בחופשת לידה – ביה”ד פסק לעובדת פיצוי בסך של 21,000 ₪ בגין העסקה במהלך תקופת חופשת הלידה (ס”ע (חי) 13805-01-12 רינת כהן נ’ חב’ מגן גלוון באבץ חם בע”מ (פס”ד מה- 3.11.13)).

פנסיה תקציבית – התפטרות - “ . . לעניות דעתנו יש מקום ליישום צר ביותר של ההכרה בהתפטרות כפיטורים לצורך תשלום פנסיה תקציבית מוקדמת. זאת, נוכח המעמסה הכלכלית המוטלת עקב כך על הקופה הציבורית ובמיוחד בגופים ציבוריים שנקלעו למשבר זמני חולף וקיבלו סיוע כלכלי מקופת המדינה לצורך התאוששות ממשבר זה” (תע”א (ת”א) 4886-09 אריאלה מלצר נ’ עירית לוד (פס”ד מה- 13.11.13)).

פיצויי פיטורים - התפטרות לצורך חיים משותפים - “פרשנות מרחיבה זו ללשון החוק, כך שיש להחילו גם על מעבר מגורים לרגל התחלת חיים משותפים של ידועים בציבור, אינה מתיישבת עם מדיניות משפטית ראויה ועם הצורך בוודאות משפטית. על המעביד לדעת, מיד בסיום יחסי העבודה או בסמוך למועד זה, אם מוטל עליו לפי הוראות הדין לשאת בתשלום פיצויי פיטורים אם לאו, ובהתאם לתנאים מוגדרים וברורים הקבועים בדין.

במצב דברים בו עובד מתפטר על מנת להחל בחיים משותפים עם בת זוג ואין למעביד כל דרך לוודא אם אכן המדובר במעבר מגורים שאינו ארעי או חולף, והאם ניתן לראות בעובד ובבת זוגו כידועים בציבור המנהלים משק בית משותף – אין מקום לחייבו בתשלום פיצויי פיטורים בהתאם להוראות סעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים” (ס”ע (חי) 42007-09-12 משה קסימוב נ’ שרי ליידי בע”מ (פס”ד מה- 21.11.13)).

שיהוי – התיישנות - “בהתקיים שיהוי משמעותי בהגשת תביעה לבית המשפט מסור שיקול הדעת לקבוע מתי יש להחיל את השיהוי ובמכלול השיקולים על בית המשפט לבחון את האינטרסים ההדדיים של הצדדים, היחס בין הנזקים שנגרמו לכל אחד מהם, מהות התביעה והסעד המבוקש על ידי התובע, אינטרס הציבור והדאגה לקיומו של הליך תקין “ (ס”ע (ב”ש) 34459-07-10 תמר דבוש נ’ דגני רות בע”מ (פס”ד מה- 25.11.13)).

פיטורים – אפליה על רקע גיל - “. . . שעה שמדובר בפיטורים של עובד מבוגר יחסית, כפי גילו של התובע ושעה שעולה כי פיטורים אלה נעשו בהמשך לשינויים ארגוניים שלא חייבו שינוי משמעותי בדרישות התפקיד - הרי שיש לבחון, לצורך העברת הנטל, האם התקיימו התנאים הנקובים בסעיף 9ג(2) לחוק עובר לשינוי הארגוני ולא - לאחריו. זאת בשים לב לפגיעותה של אוכלוסיית העובדים המבוגרים בסיטואציות מעין אלה של שינויים ארגוניים שעלולות להיות מנוצלות לרעה לשם הדרתם של עובדים אלה ממקום העבודה וכן, בשים לב לקושי המיוחד להוכיח אפליה מחמת גיל, בשים לב להיקף הנרחב של אפליה זו בהשוואה לסוגי אפליה אחרים ולהתרחבות האפליה עם העליה בגיל” (ס”ע (ת”א) 140-12-10 ברוך צור נ’ ישרקו שווק מוצרי מזון בינלאומיים בע”מ (פס”ד מה- 26.11.13)).

דירקטור בחברה - “דירקטור אינו חליפו של המעביד ואין הוא נכנס בנעלי החברה, אף בעת פירוקה, . .” (ק”ג (ת”א) 32701-05-11 אנריקה (חנוך) דרזביץ נ’ אברהם יצחק ברב ואח’ (פס”ד מה- 28.11.13)).

גזבר – חתימה על מסמכים - “ס’ 203 (א1) לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי גזבר העירייה יחתום על הסכם בכפוף לשלושה תנאים: (1) התקיימו ההוראות וההליכים הדרושים כדין לעניין מתן התחייבות; (2) ההתחייבות מתוקצבת בתקציב העירייה לאותה שנת כספים; (3) אין בהתחייבות כדי להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציב העירייה. מסעיף 203(א1) לפקודה עולה כי בכל מקרה בו התקיימו שלושת התנאים, על הגזבר לחתום על ההתחייבויות המונח בפניו, וכל עוד שלושת התנאים מתקיימים, כל שיקול אחר שהגזבר שוקל הוא שיקול זר שפוסל את החלטתו שלא לחתום על ההסכם”

גזבר – מנהל כ”א – “הגזבר איננו ממונה על קביעת מדיניות ובוודאי לא בעניני עובדים. בענייני עובדים הסמכות מסורה למנהל משאבי אנוש . . . . כאשר מנהל משאבי אנוש או מנכ”ל העירייה מבטיחים הבטחות לעובד בנוגע להעסקתו ותפקידיו, הבטחה זו מחייבת ואינה זקוקה לאישרור הגזבר כדי שתיכנס לתוקף. (ס”ע (בש) 1916-05-12 ענבל שורר ארואטי נ’ עיריית אשדוד (פס”ד מה- 5.12.13)).

נטישת מקום עבודה - “הכרזה על עובד כי נטש ולמעשה התפטר מעבודתו אם הוא לא מתייצב לעבודה יותר משלושה ימים, הינה פעולה כוחנית של מעסיק החותרת תחת אושיות משפט העבודה ומתעלמת מזכויות יסוד של עובד מכוח כללי המשפט המגן” (ס”ע (ים) 39080-02-12 חסן עאיש נ’ מפעלים טרומיים אשטרום ירושלים בע”מ (פס”ד מה- 5.12.13)).

חוק שעות עבודה ומנוחה – עובדי מדינה - “סעיף 30(א)(2) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי החוק אינו חל על העסקתם של “עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות”. ראשית נציין כי לטעמנו אין לפרש סעיף זה כפשוטו תוך החלתו על כל מקרה בו עובדי מדינה נדרשים דרך קבע לבצע שעות נוספות, שהרי במקרה כזה תופטר המדינה הלכה למעשה מתחולתו של החוק, בניגוד לאמור בסעיף 31 לו (ולפיו “לעניין חוק זה דין עובד מדינה כדין כל עובד אחר”). סעיף 30(א)(2) לחוק נועד לפיכך לעיסוקים חריגים בהם – וכדוגמא מטעמי ביטחון – נדרשת עבודה בשעות יוצאות דופן . . .

שכר כולל כוננות – “בנוגע לכוננויות לא חל סעיף 5 לחוק הגנת השכר שאוסר על קביעת “שכר כולל”; התקשי”ר הינו הסדר קיבוצי חד צדדי, וככזה ניתן להתנות עליו בהסכם אישי. לאור זאת, לא שוכנענו כי עצם הכללתו של תשלום בגין כוננויות במסגרת שכרם הכולל של התובעים מנוגד לחוקי המגן, או לעיקרון יסוד כלשהו של דיני העבודה” (תע”א (ת”א) 2808/10 רם עברי נ’ מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה (פס”ד מה- 7.12.13)).

 

***אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי***

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites