אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

 

- ערן לסר עזב את ג’ון ברייס...

 

ניהול קריירה בעידן הגלובליזציה מאת: קלרה ריספלר

 

 - קוראים ספרות. סקירה חדשה באתר הביית: ניהול ומנהיגות בראי האמנות מאת: איריס לביא

 

- תיקון חוק עבודת נשים תשי”ד 1954 מאת: אורלי אבירם עו”ד נ. פיינברג ושות’ עורכי דין ונוטריון

 

- הכתבת ההגנה לעובדים בטיפולי פוריות

 

- פרסום מידע ודיווח על שכר עובדים בתאגידים שונים יכללו התיחסות לפי מין העובדים

  מאת: נ. פיינברג ושות’ עורכי דין ונוטריון

 

- יום ירושלים מאת: עו”ד הילה פורת

 

- תנאים לתשלום עובד הגר בסמיכות למקום העבודה מאת: עו”ד הילה פורת

 

- סקירת חקיקה ופסיקה לחוודש מאי 2014 מאת: עו”ד חמי לפידור לפידור ושות’ עורכי דין ונוטריון

 

- תכנית מפגשי MYHRPROFESSIONAL במסגרת HRACADEMY בחודש הקרוב

 

 

 

24 שנים הם עבדו יחד כשותפים! זיו מנדל וערן לסר.

אז, הם, כמובן, ממשיכים להיות החברים הכי טובים..... אבל, החיים חזקים ועסקים זה עסקים זה עסקים..

נאחל הצלחה לערן לסר בדרכו החדשה!

והצלחה רבה לזיו מנדל אשר מעתה יישא בעול - לבדו.

 

 

היה מעניין להיות זבוב על הקיר, לשמוע את העצות שנותנים הורי ישראל לילדיהם בתחום הקריירה– ציוני בגרות טובים, תואר טוב (שמוביל ל”מקצוע”), השגת מישרה בחברה טובה –> זוהי הנוסחה המבטיחה כדי “להסתדר בחיים”. נכון? זהו, שכיום, ממש לא.

 

לפי מה שאנו מכירים מתנועות שוק העבודה – הנוסחה שהצליחה להם, להורים – כבר לא כל כך עובדת. אתה יכול להיות יותר מ”בסדר”, לעבור את כל השלבים, להשקיע, להיות טוטאלי בעבודה – ועדיין הקרקע נשמטת מתחת לרגליך בשל תנודות ארגוניות, צמצומים, שינוי טכנולוגיה, העברת משרות לחו”ל או מיקור חוץ לוקאלי. בהמשך אתה מחפש עבודה, מוצא יותר בקלות או שפחות, אך גם אם הגעת למקום חדש - הקידום כבר לא תלוי רק בביצועים שלך במשרה נתונה – כל העניין כבר לא פועל עלפי “מסלולי קריירה”, אין מפה. את הדרך – כל אחד צריך לסלול נתיב חדש. יש סיבה ש WAZE הצליח. בהתאם לתנאי הדרך ברגע נתון – המסלול נקבע. צריך להביט בתמונה כולה - והמסלול בו נסעת אתמול איננו בהכרח הדרך בה כדאי לך לנוע היום.

 

 

 

 

לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון לחוק עבודת נשים, תשי”ד-1954 (להלן - החוק), תוך הרחבת ההגנה מפני פיטורים הניתנת לעובדים העוברים טיפולי פוריות. במה דברים אמורים?

עד לתיקון לחוק ניתנה ההגנה לעובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות לקראת הולדת ילדם הראשון או השני מבן זוגם הנוכחי.

 

התיקון לחוק, אשר פורסם ביום 5.3.2014, הרחיב את ההגנה:

מעתה עומדת לכל העובדים הגנה מפני פיטורים בשל טיפולי פוריות בגין שתי לידות אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, ללא קשר למספר הילדים שיש כבר לעובדים אלו מאותו בן/בת זוג או מבני זוג אחרים.

עם זאת, ככל שהעובד/ת החליף בן/ת זוג במהלך תקופת העבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה - הוא זכאי להגנה מחודשת בגין שתי לידות מבן/ת הזוג החדש/ה, וזאת ללא קשר לכך שכבר זכה להגנה אצל אותו מעסיק בגין לידות קודמות מבן זוג אחר.

 

בתוכן ההגנה עצמה לא חל שינוי, ונתאר כאן - בקצרה בלבד - את היקפה:

• במקרה שהעובד/ת נעדרו מהעבודה לצורך הטיפולים חל איסור פיטורים במשך ימי ההעדרות או במשך 150 יום מתום ההעדרות, ועד לתקרה של שנתיים ימים מיום ההעדרות הראשון בשל הטיפולים.

• אם העובד/ת לא נעדרו מהעבודה לצורך טיפולים חל איסור פיטורים במשך הטיפולים או במשך 150 ימים ממועד תחילתם, לפי המאוחר, ובלבד שהעובד יודיע למעסיק, לא יאוחר משלושה ימי עבודה מאז קיבל את ההודעה על הפיטורים, את דבר היותו בטיפולים, וימציא אישור רפואי על כך תוך 14 יום מאז קיבל ההודעה. כל האמור לעיל - לגבי עובד אשר במועד ההודעה על פיטורים השלים כבר שישה חודשי עבודה לפחות באותו מקום עבודה. בכל מקרה ניתן לפנות ולבקש ממשרד הכלכלה היתר פיטורים גם לפני חלוף תקופת ההגבלה, בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת.

 

כמובן, הרחבת ההגנה מעוררת שאלה קשה אם החקיקה משרתת את “קידום האשה בעבודה” (בהנחה שרוב הזוכים בהגנה הן עובדות), או שמא פועלת דווקא בכיוון ההפוך, אך אין ספק כי החוק אומר דברו בצורה מפורשת.

 

כרגיל חוזרנו זה הוא לידע כללי, ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ נקודתי.

 

 

בימים אלה נכנס לתוקפו תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, לפיו כל גוף שמוטלת עליו חובה לפי חוק לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה - יכלול בדיווח האמור גם התייחסות לפי מין*.

 

החובה לפעול כאמור מוטלת כך:

על כל גוף מתוקצב וכל גוף נתמך מכוח חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985-

גוף מתוקצב הינו תאגיד שהוקם בחוק או שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, או ממנה את חבריו או את הנהלתו; רשות מקומית; מועצה דתית; בנק ישראל; חברה ממשלתית וחברה עירונית.

גוף נתמך הינו תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך לעניין חוק יסודות התקציב.

 

על כל העמותות הרשומות בישראל מכוח חוק העמותות, התש”ם-1980.

 

על כל תאגיד שניירות הערך שלו הוצעו לציבור על-פי תשקיף או נסחרים בבורסה, ואשר חלות עליו, לפיכך, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970.

 

על כל תאגידי המים והביוב שתפקידם מתן שירות ציבורי, ואשר חלים עליהם, לפיכך, כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ע-2010.

 

כל אחד מהגופים המפורטים מעלה חייב לפרסם מידע ולתת דיווחים על שכר עובדיו מכוח מערכת כללים החלה עליו - וכאמור לעיל הרי מעתה ואילך חייבים המידע והדיווח לכלול התיחסות גם לפי מגדר.

 

 

 

בחוק יום ירושלים, התשנ”ח-1998, הוכרז על יום כח’ באייר כחג מדינה אשר ייקרא בשם “יום ירושלים”. יום ירושלים נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום ירושלים, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה שלו.

 

לעניין זה יצוין, כי סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי”א-1951, קובע כי עובד רשאי לבחור יום חופשה אחד על חשבון החופשה השנתית שלו מתוך רשימה של ימים המפורטת בחוק, ובין ימים אלה נכלל גם יום ירושלים.

 

במידה וחל במקום העבודה הסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה עבודה / נוהג, הקובע הוראה לגבי יום ירושלים המטיבה עם העובד, יחול כמובן ההסדר המטיב.

 

 

 

איתי התקבל לעבודה כמוכר בחנות בגדים. חנות הבגדים ממוקמת ברחוב הסמוך לבית מגוריו של איתי ועל כן איתי מגיע לעבודתו מדי יום ברגל. מעסיקו מעוניין לדעת, האם עליו לשלם לאיתי תשלום בגין הוצאות נסיעה?

 

תשובה

צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, קובע כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו (שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה לא יותר מ-26.40 ₪ ליום עבודה, החל מיום 1.1.2014).

 

הזכאות להחזר הוצאות נסיעה קיימת גם לעובד שאינו נזקק לתחבורה ציבורית ובלבד שעפ”י אמות מידה אובייקטיביות הוא זקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו. על כן, עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה, כשהן מחושבות עפ”י עלות נסיעה ברכב ציבורי, גם שעה שהעובד משתמש ברכבו הפרטי (דב”ע נו/3-46, רונית עילם - אטלס שירותי כוח אדם בע”מ).

 

מאידך, נראה כי עובד אשר גר בסמיכות למקום העבודה, לא זכאי להחזר הוצאות נסיעה שכן מבחינה אובייקטיבית כאמור איננו זקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודה.

 

בע”ב 912532/99 רשיד ג’ומעה הושאלה נ. א.ס.י שירותי שמירה (ניתן ביום 26.9.2004), נדון מקרה של עובד אשר התגורר באתר השמירה ולא היו לו הוצאות נסיעה, למעט הוצאות נסיעה לביתו, אחת לחודש. בית הדין פסק, כי העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד שני ימים בחודש בלבד, ולא בעד כל תקופת עבודתו, כנתבע על ידו.

 

 

                                                                                                                                             

* המאמרים לקוחים מתוך המהדורה החדשה של הספר “דיני עבודה המדריך המלא” (מאת הילה פורת, עו”ד).המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו”ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל “עולם העבודה” ומחברת הספר הנוסף: “הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה” ו- “המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים”.

 

 

 

מאת: עו”ד חמי לפידור לפידור ושות’ עורכי דין ונוטריון

 

בית המשפט העליון פסק:

העסקת קרובי משפחה – שירות המדינה - “. . . לתכליות העיקריות העומדות ביסוד ההגבלה על העסקת קרובי משפחה באותה יחידה מינהלית. תכלית אחת היא למנוע את החשש מפני השפעתו של שיקול לא רלוונטי, הנעוץ בקרבה

 

המשפחתית לעובד המועסק ביחידה המינהלית, על עצם ההחלטה למנות את המועמד לתפקיד. תכלית נוספת עניינה במניעת החשש מפני היווצרות מצב של ניגוד עניינים, במהלך עבודתם של קרובי משפחה, כאשר אחד מהם עשוי לטפל בנושא אישי או מקצועי הנוגע לעובד האחר. לכך יש להוסיף את מראית פני הצדק, אשר עלולה להיפגע כתוצאה מהעסקת קרובים באותה יחידה מינהלית, ובעיקר כאשר מדובר בתפקידים בכירים באותה יחידה. על רקע תכליות אלו, קיומה של נורמה של העסקת קרובי משפחה באותה יחידה מינהלית, עלולה לפגוע באופן טבעי בטוהר המידות ובאמון שרוחש הציבור לפעילותו של השירות הציבורי”

 

  

***אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי***

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

והפעם הציטטה מוקדשת לזיו מנדל וערן לסר ...

אחת מיני רבות אודות חברות!

 

“I think if I've learned anything about friendship, it›s to hang in, stay connected, fight for them, and let them fight for you. Don't walk away, don't be distracted, don't be too busy or tired, don't take them for granted. Friends are part of the glue that holds life and faith together. Powerful stuff.”

Jon Katz

 

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites