כל השאלות כל התשובות - דיני עבודה                                           

 

מה נהוג בחברות היי-טק/ביוטק לגבי חופשת בעל לאחר לידה, היעדרות מהעבודה עקב מוות של הורה של בן הזוג?
 
שאלה:
מה נהוג בחברות היי-טק/ביוטק לגבי חופשת בעל לאחר לידה, היעדרות מהעבודה עקב מוות של הורה של בן הזוג?
 

ישנו צו ההרחבה בנושא הנ"ל המדבר על מצב שבו העובד נעדר מעבודה עקב האבל . יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור ימי עבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים) .
לגבי העדרות האב עקב לידה-
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג) התשס"א-2000 קובעות כי:
1. עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי החוק הנ"ל, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות.
2. להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה, לפי העניין, והכל בהתאם להוראות סעיף 4 שלהלן. לעניין זה, "הרופא המטפל" - לרבות רופא מחליף.
3. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בסעיפים 1 ו-2 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה כמזכה בדמי מחלה עפ"י החוק הנ"ל.
4. היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי החוק הנ"ל, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:
א. ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ- 24 שעות מתום ביצועה;
ב. ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה א', אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור;
ג. נוכחות בלידה; לעניין זה, "לידה" - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
5. אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד לעניין חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.
______________________________________________________________________________

אצלנו נהוג לתת יום חופשה אחד לבעל לאחר לידה, ואת כל ה"שבעה" לעובד שנעדר עקב אבל.
______________________________________________________________________________

חופשת בעל לאחר לידה (אם לא מדובר בחופשת לידה במקום אשתו) היא בגדר חופש לכל דבר. כך גם לגבי מות הורה של בן-הזוג.
______________________________________________________________________________

אנחנו פועלים על פי החוק המאפשר גם היעדרות של אב לאחר לידה כנ"ל גם לגבי מוות.
______________________________________________________________________________

חופשת בעל עקב לידת אשתו – 2 ימי היעדרות ע"ח החברה.
היעדרות עובד עקב מות הורה בן/בת זוג – יום היעדרות אחד על חשבון החברה.
______________________________________________________________________________

לאחר לידה הבעל מקבל יום חופש ע"ח החברה
מוות של הורה של בן הזוג – לא מזכה בהיעדרות ע"ח החברה
______________________________________________________________________________

אנו לא חברת היי טק אבל גם אצלנו יש שמחות (לידות) וגם אירועים עצובים (אבל).
לפיכך, בן הזוג יקבל בהולדת בן / בת יום חופשה ע"ח החברה.
חופשת אבל תינתן לעובדים באירוע כזה כאשר הנפטר הינו מקרבה ראשונה (בעל/אישה הורה אח ילד) או לחילופין כאשר העובד יושב שבעה עפ"י מסורת ישראל.
______________________________________________________________________________

אנחנו בית תוכנה, אין התייחסות מעבר לנדרש בחוק (עבור בעל בלידה)
______________________________________________________________________________

היעדרות מעבודה עקב מות הורה של בן/בת הזוג דינה כימי חופש לכל דבר ועניין.
______________________________________________________________________________

אנחנו ביוטק קטן (פחות מ 40 איש). אין נהלים חד משמעיים. מקובל להעדר ביום הלידה וביום היציאה מבית חולים וכן ביום הברית (אם יש). לא מאוד סופרים קיצורי שעות בתקופה זו. לגבי מות הורה של בן הזוג- מקובל יום ההלוויה ויום השבעה
______________________________________________________________________________

 עובד זכאי ל – 2 ימי חופשה בגין לידה. לגבי מוות של הורה בן זוג – אין נוהג, העובד לוקח חופשה במסגרת החופשה השנתית שלו.
______________________________________________________________________________

היעדרות עקב מוות של הורה של בן זוג הינה במסגרת ימי חופשה תוך התחשבות מרבית בעיתוי. חופשת בעל לאחר לידה מעוגנת בחוק ומותר לאב לצאת לחופשת לידה במקום אם.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום חמישי 18 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites