כל השאלות כל התשובות - נהלים                                               

 

האם קיים נוהל רכבים לעובדים המקבלים רכב מהחברה, אשמח לשמוע על דוגמאות.

 

שאלה:
האם קיים נוהל רכבים לעובדים המקבלים רכב מהחברה, אשמח לשמוע על דוגמאות.

 

 

נוהל שימוש ברכב חברה

 

 

א.       נוהל זה מתייחס לעובדים שהחברה העמידה לרשותם רכב חברה או רכב מחברת

        השכרה ו\או ליסינג.

ב.                 הנוהל מתייחס לרכב פרטי או מסחרי העומד לרשות העובד.

 

     כללי השימוש ברכב

 

א.      חלה חובת הגעה עם הרכב למקום העבודה.

ב.      כללי השמירה וטיפול ברכב בהתאם להוראות המצ"ב ע"י מחלקת הרכב. ( ראה נספח א')

ג.       עובד במכירות ( סוכנים, סדרנים) היוצא למילואים או נמצא בתאונה או מחלה העולה על שבוע ימים, חייב להשאיר את רכבו בחצר החברה.

ד.      כל עובד היוצא לחופשה העולה על שבועיים ימים, חייב להשאיר את רכבו בחצר החברה. אלא אם כן, קיבל אישור להחזיק ברכב  מסמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.

ה.     בתקופה שהרכב יחנה בחצר החברה יבוטל באופן יחסי תשלום המס על הרכב.

ו.        חנייה בנמל תעופה ( ראה נספח ג').

 

       הרשאה לשימוש ברכב

 

א.      ככלל, הנהיגה ברכב מותרת לעובדי החברה, ובני\בנות זוגם בלבד מחוץ לשעות העבודה .

ב.      הנהיגה ברכב לבן משפחה אחר (במקום בן\בת זוג) בנוסף לעובד\עובדת תותר בתנאים הבאים:

1.      העובד יודיע למחלקת משאבי אנוש את שם בן המשפחה המורשה לנהוג ברכב.

2.      שינוי  שם בן המשפחה המורשה יתאפשר רק אחת לחצי שנה.

3.       ההיתר  לבן משפחה ניתן בתנאי שהוא בעל רשיון נהיגה של שנה אחת לפחות.

4.      מספר הקילומטרים המאושרים לעובד ובן משפחתו לא יעלה על המותר בנהלים .

5.      העובד יחתום על הטופס המצ"ב שיועבר לתיקו האישי. ( ראה נספח ב')

 

סוג הרכב

 

א.       החברה תעמיד לרשות העובד רכב פרטי \ מסחרי לפי קרטריונים של צרכי החברה , תפקיד העובד  ומעמדו.

רמת הרכב שהעובד יקבל תיקבע עפ"י הקרטריונים הנ"ל. לעובד תהיה אפשרות לבחור  רכב שונה מהרכב המייצג שהוצע לו, אך בדגמים מסוימים של רכב יחויב העובד בתשלום חודשי קבוע. (אם יעדיף רכב שונה מהרכב המייצג.)

 

מיכסת הקילומטרים השנתית

 

א.      מיכסת הקילומטרים המוקצבת לרכב עומדת על סך 30,000 ק"מ לשנה.

ב.      חריגה מהמיכסה השנתית תחייב את העובד בהוצאות הליסינג בסך 0.15 ₪ לכל ק"מ חריגה. ובהוצאות הדלק בגובה 0.50 ₪ לכל ק"מ חריגה.

 

כביש אגרה – כביש 6

 

א.      ככלל הנסיעה בכביש 6 הינה על חשבונו הפרטי של העובד.

ב.      החברה תשתתף בהוצאות האגרה לנוסעים בכביש 6 רק לעובדים שקיבלו מסמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל  אישור עקרוני לנסיעה בתפקיד בכביש האגרה.

 


 

נוהל שימוש ברכב חברה

 

1.      מטרתו של נוהל זה להגדיר את הזכויות והחובות  של עובד חברה המקבל רכב חברה במסגרת תפקידו ולהגדיר את נהלי העבודה בכל הקשור ברכב החברה.

2.       כללי:
החברה תעמיד לרשות העובד רכב, אשר על פי שיקול דעת החברה מתאים לצרכי ביצוע העבודה ולגבי הרכב הזה יחול המפורט להלן:

א.     החברה תישא בהוצאות אחזקת הרכב לרבות תיקונים, הטיפול בו והוצאות הדלק.

ב.     מבלי לגרוע מכל האמור לעיל יעמיד העובד את הרכב לרשות החברה לצורך תחזוקה, בהתאם  להוראות החברה.

ג.      מיד עם סיום יחסי עובד מעביד ואם רכב החברה יעמוד אז לרשותו, יחזיר העובד את הרכב
לחברה כשהוא במצב תקין.  בשום מקרה לא ישמש הרכב עכבון ביד העובד.

3. מסירת הרכב לעובד:

הרכב ימסר לעובד ע"י אחראי על הרכבים בחברה, ________, כשהוא במצב תקין.

א.     עם קבלת הרכב יחתום העובד על מסמך המאשר את קבלת הרכב ומצבו

ב.     העובד יעודכן לגבי קוד נטרול האזעקה של הרכב (במידה וקיים ברכב).

ג.      העובד יקבל זוג מפתחות אחד של הרכב, זוג נוסף ישמר במשרדי החברה.

ד.     העובד ימסור צילום של רשיון הנהיגה לאחראי הרכב.

4.      תפעול שוטף:

4.1  דלק: בכל רכבי החברה מותקנים פזומטים  של חברת פז, העובד יתדלק את הרכב רק בתחנות תדלוק השייכות לחברת פז.

4.2  שמן ומים

א.     באחריות העובד לבדוק פעמיים בשבוע שמן ומים ברכב שברשותו.

ב.     במידה וחסר שמן  (כמות השמן במדיד אינה מתחת לקו המינימום) ו/או מים למצנן (סף המים אינו מתחת לקו המינימום במיכל המים) ו/או מים למגבים ומבלי שנדלקות נורות האזהרה הרלוונטיות, יש לעדכן את אחראי הרכב, שידאג להשלמת החסר מהמלאי שישנו במשרד.

ג.      במידה ונדלקו נורות אזהרה המורות על חוסר של שמן או מים למצנן, אין לנסוע ברכב.יש לעדכן את אחראי הרכב או את מוקד השרות של חברת הליסינג ולפעול בהתאם להנחיות ו/או להתקשר לחברת שרותי הדרך הרלוונטית.

5.      שטיפה:

א.     החברה מקיימת הסדר שטיפה עם תחנת רחיצה הנמצאת ____________
העובד יחתום על שובר שטיפה וידאג למלא בו את הפרטים המלאים של רכבו (מס' רכב ושם הנהג) השוברים יועברו לתשלום לחברה.

ב.     החברה מאפשרת לבצע שטיפה ע"ח החברה עד פעמיים בחודש.

6.    תיקונים ותקלות:
באחריות העובד להודיע לאחראי הרכב על כל תקלה/תאונה/ארוע שחל ברכב.
רכבים בליסינג: באחריות בעל הרכב להתקשר למוקד שרות הלקוחות של
חברת הליסנג אליה שייך הרכב
שברשותו,
חברת הליסנג אחראית לאסוף את הרכב לתיקון.
על גבי השמשה הקדמית מודבקת מדבקה בה מופיעים טלפונים של מוקד השירות ו/או
חברת שירותי הדרך בעבור הרכב כמו גם מועדי הטסט והטיפול הקרובים.

רכבים שאינם בליסינג:  עם מסירת הודעת התקלה לאחראי הרכב, יתאם עם העובד על מועד מסירת הרכב למוסך עימו עובדת החברה לטיפול ותיקון התקלות.

7.      תיקון תקרים:

באחריות העובד לתקן את התקרים בגלגלים באופן עצמאי, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

א.     לגשת למוסך עימו עובדת החברה, מוסך __________       החשבונית תשלח למשרדי החברה.

ב.     במידה ולא ניתן להגיע למוסך ההסדר של החברה, לגשת לכל מוסך הנוח לעובד ולתקן את התקר, את החשבוניות יש להגיש בדו"ח ההוצאות האישי

ג.      רכבים בליסינג יפעלו בהתאם לסעיף 7.1 ו – 7.2 לעיל, שרות הליסינג אינו כולל תיקון תקרים.

ד.     החלפת צמיגים -  יש ליידע את אחראי הרכב ולפעול בהתאם להנחיותיו.

 

8.      ביטוח ורשיונות:  באחריות החברה לדאוג לביטוח הרכב ולמבחני הרישוי.

א.     ביטוחים: החברה מבטחת את רכבי החברה בביטוח לכל נהג מעל גיל 24.  _______, אחראית לביטוח הרכבים בחברה נמצאת בשלוחה 366,  _______ דואגת לאחר תשלום התעודות  להעבירם לעובד.

ב.     ביטוח לנהג צעיר: החברה אינה משתתפת בכיסוי ביטוחי לנהג צעיר, עובד המעוניין להוסיף את הכיסוי על חשבונו, יפנה לאחראי רכב לצורך קבלת הנחיות.

ג.      מבחני רישוי: טפסי התשלום מגיעים למשרדי החברה, לאחר ביצוע התשלום (באחריות אחראי הרכב) יתאם אחראי הרכב מול העובד את המועד לביצוע מבחן הרישוי.

ד.     רכבים בליסינג: באחריות חברת הליסינג לדאוג לביטוחים ולמבחני הרישוי, הביטוחים המשולמים ישלחו ע"י חברת הליסינג לאחראי הרכב שיעביר את הספחים לעובד.
מבחני רישוי:
חברת הליסינג תיצור קשר עם העובד בהגיע מועד המבחן ותתאם מול העובד מועד שבו ילקח הרכב לביצוע מבחן רישוי.

9.      טיפולים שוטפים:

    באחריות כל נהג לוודא  מול אחראי הרכב כל כמה ק"מ יש לבצע טיפול ברכב ולדאוג לתזכר את אחראי הרכב
    בהגיע המועד.
    רכבים בליסנג: באחריות הנהג ליצור קשר עם מוקד השרות לתיאום מועד מסירת הרכב לטיפול.
    רכבים שאינם בליסינג: יש לתאם מול אחראי הרכב את מועד מסירת הרכב למוסך לטיפול תקופתי.

10.  קנסות:
החברה לא תשא בתשלום קנסות בגין עבירות תנועה או חניה שבוצעו ברכב שהועמד לרשות
העובד, העובד מתחייב לשלם את כל דוחות החנייה, עבירות התנועה אשר בוצעו ברכבו ונותן את הסכמתו להסב על שמו כל דו"ח משטרתי או עירוני, שיתקבל בגין הרכב בזמן שהיה ברשותו ומסכים לקיזוז חובות שלא שולמו על ידו  ממשכורתו.

 

11.  כביש אגרה:
החברה אינה משתתפת בתשלומי כביש האגרה, תשלומים שמגיעים עבור הרכב ישולמו ע"י העובד.

 

12.  תאונה:
באחריות העובד לעדכן את אחראי הרכב, בדבר תאונה שארעה ברכב ולפעול על פי הנחיותיו.

א.     רכבים בליסינג:  לאחר שאחראי הרכב עודכן, יש להתקשר למוקד השרות  למלא דו"ח ארוע ולפעול בהתאם להנחיות  המוקד. חברת הליסינג דואגת לאיסוף הרכב ולרכב חלופי.

ב.     רכבים שאינם בליסינג: לאחר שאחראי הרכב עודכן, יש לעדכן את ________ ממחלקת התביעות בסוכנות הביטוח, שלוחה ___ על התאונה לצורך טיפול בתביעה.

13.  חניה: עובדים אשר מחנים את רכבם בחניון מתבקשים להחנות את הרכבים במקומות המסומנים ע"מ למנוע פגיעות מיותרות ברכב.

14.  אחריות ושמירה על הרכב: . הרכבים הינם רכוש החברה, העובד מתבקש לנהוג באחריות ובזהירות ולפעול בהתאם לנוהל החברה.

 

אחראי הרכבים בחברה הינו ________:

שלוחה פנימית :

נייד: __________

 


 

העובד חותם על מסמך נוהלים בו מפורט.: מכסת הק"מ לה הוא רשאי ומעל המכסה ישתתף בהוצאות.

דמי השתתפות באירוע ביטוחי.

נוהלי שמירת הרכב.

חובת הודעה על כל אירוע חריג.

מי רשאי לנהוג ברכב.

מה קורה בסיום עבודה

 


 

נספח ב' להסכם עבודה אישי

כללי השימוש ברכב חברה

 

בין:                   (להלן "החברה")

 

לבין:                 (להלן "העובד")

            ת.ז.

א.     כללי

1.     מטרת נספח זה להגדיר את ההוראות וההגבלות לשימוש ברכב החברה, שהועמד                    לרשותך, והוא מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם העיקרי.

2.     מדיניות החברה, לאפשר לך שימוש סביר ברכב, לצרכי מילוי תפקידך ולצרכים              פרטיים כאחד, כמפורט להלן.

3.     למען הסר ספק מובהר בזאת כי זכותך לרכב החברה אינה זכות אישית שלך אלא קשורה לתפקידך בחברה והחברה רשאית להחליט בכל עת כי התפקיד אינו מצריך רכב צמוד.

4.     הרכב עומד לרשותך, בזמן העבודה ומחוצה לה. השימוש ברכב והחזקתו על ידך                      בתקופת העדרות טעונים אישור מראש מאת הממונה עליך.

ב.     הזכות לנהוג ברכב החברה

1.     הנך זכאי לנהוג ברכב החברה בתנאי שברשותך רישיון נהיגה תקף והנך כשיר לנהיגה ברכב שהועמד לרשותך.  מחובתך לחדש הצהרת בריאות אצל קצין הבטיחות אחת לשנתיים ולהמציא צלום רישיון נהיגה בתוקף.

2.     בנוסף לכך, רשאים לנהוג ברכב החברה אנשים נוספים בתנאים כדלקמן:

1)     אתה, או בן משפחתך ( בן/בת זוג ו/או בן/בת)  מחוץ לשעות העבודה שלך. בני משפחה הנוהגים ברכב החברה חובה עליהם למלא הצהרת בעל רשיון נהיגה אצל קצין הבטיחות (הצהרת בריאות לפי דרישת משרד התחבורה) ולצרף צילום   רשיון נהיגה בתוקף. על בעל הרכב לדאוג להביא לקצין הבטיחות צילומי רשיון   נהיגה חדשים כל אימת שפג תוקף הקודמים מחזיק רכב שנותן לאחד מבני   משפחתו לנהוג ללא  מילוי הצהרה זו, ישא בכל האחריות המשפטית הנובעת  ממצב זה.

2)     אתה, או בן משפחתך, או אדם אחר, המסיע אותך בזמן נסיעה בתפקיד, מחמת סיבות הקשורות בבטיחות שאינך מסוגל לנהוג, ובתנאי שברשות הנהג ישנו רשיון נהיגה תקף וכשיר לנהיגה ברכב שהועמד לרשותך.

3)     למען הסר ספק מובהר כי במקרה של תביעה מהביטוח, בה יהיה מעורב נהג שלא מלאו לו 21 שנים ו/או אין לו ותק נהיגה של שנה לפחות, תחול ההשתתפות העצמית כולה עליך.

4)     פוליסת הביטוח הסטנדרטית של החברה מכסה  נהגים מעל גיל 21 ובעלי רשיון נהיגה בתוקף  שנה לפחות. נהגים שבנם/בתם מתחת לגיל 21 ו/או בעלי רשיון פחות משנה יגישו בקשה לקצין הבטיחות לאשר נהיגת הצעיר/ה ברכב החברה.

5)     עובד מוסמך אחר לצורכי טיפול ברכב.

6)     עובד אחר, על פי הוראות מנהל מוסמך ובתאום אתך.

ג.      החזרת הרכב לחברה

1.     מוסכם כי ביום הפסקת או סיום עבודתך מכל סיבה שהיא - תחזיר את הרכב  לחברה.

2.     אם תבקש להשתחרר מביצוע עבודתך בתקופת ההודעה המוקדמת או תשוחרר על ידי החברה מחובה זו, יעמוד הרכב לרשותך משך שבועיים נוספים מיום מתן          בקשת השחרור כנ"ל.

            בשנת העבודה הראשונה - הרכב יוחזר לחברה עם סיום עבודתך.

            למחרת היום בו עליך להחזיר את הרכב, על פי נספח זה, מוסמכת החברה להפסיק את ביטוח הרכב.

3.     לחברה כבעלת הרכב, יש מפתחות הרכב ואביזריו, והיא רשאית להחזירו לרשותה ולהחזקתה במקרה שהרכב לא הוחזר לחברה לפי הוראות נספח זה.

4.     עליך להחזיר, בעת החזרה הרכב לחברה, כל אביזר או  מסמך הקשורים לרכב.

ד.      אחזקה

            האחזקה של רכב החברה תעשה על חשבון החברה אך ורק עפ"י הכללים להלן:

1.     עליך להקפיד על הוראות השימוש ברכב.

2.     מחובתך להקפיד, על שלמות הרכב ולפעול, ככל האפשר, לתקינותו ע"י נסיעה בצורה סבירה, שמירת ניקיונו של הרכב והתרעה מיידית, לאחראי הרכב, על אי תקינותו.

3.     טיפולים ברכב יבוצעו רק ע"י אחראי רכב, או באמצעותו.

4.     אינך רשאי, להחליף אביזרים, או לערוך שינויים ברכב, למעט תיקונים קטנים, הדרושים להמשך הנסיעה ואינם סובלים דיחוי עד הגיעך למפעל או למשרדי החברה.

5.     עליך להקפיד, שברכב יהיו: אויר בגלגלים, מים במצנן, שמן במנוע, בתיבת ההילוכים ברכב אוטומטי, ובמנגנון הבלמים  - בכמויות הנדרשות, וכן רשיונות ומסמכים ברי תוקף הנלווים לרכב.

ה.     אחריות לעברות תנועה

החברה לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לעבירות תנועה שתבוצענה על ידך, כולל עבירות             בשל ליקויים ברכב ועבירות חנייה. יהיה עליך לשאת בכל קנס או עונש, שיוטל על החברה או עליך, בגין כל עבירה. מבלי לגרוע מחובת תשלום הקנסות המוטלת עליך, החברה תהא   רשאית לקזז זאת מכל סכום שיגיע לך. רק אם תזהה ללא עוררין את מי שנהג את הרכב שהועמד לרשותך וביצע את העבירה - תהיה פטור מתשלום הקנס לאחר שיוטל על מי שעבר את העברה      

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                                    היום ____    לחודש _____  לשנת ______.

 

_____________________                              ________________

 

            החברה                                                             העובד

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 23 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites