כל השאלות כל התשובות - נהלים                                               

 

האם קיים בארגונכם טופס להחתמת עובד שיוצא ללימודים/ קורס יקר על חשבון הארגון? מאיזה סכום נהוג להחתים?

 

שאלה:
האם קיים בארגונכם טופס להחתמת עובד שיוצא ללימודים/ קורס יקר על חשבון הארגון? מאיזה סכום נהוג להחתים?
 

 

לגבי הטופס השתלמות יש וחשוב מאוד שתהיה בקשה מנומקת וחתומה של העובד, גם בהיבט התכני וגם בהיבט הכספי. לא בטוח שצריך לקשור את זה לסכום מינימום של עלות ההשתלמות.

 


 

המעסיק צריך לקחת בחשבון את כל המרכיבים של תנאי העסקתו של העובד בבואו להוציאו לקורס. האם הקורס יתרום לעבודתו? האם הקורס ע"ח ימי עבודה או בשעות אחה"צ? האם העובד עובד מספיק זמן? האם קיימת לגביו עתודה כל שהיא? לאחר מכן ניתן להחתים על התחייבות של הישארות בתפקיד לפרק זמן ששווה את העלויות ואם לא אזי החזר הסכום או חלקו.

 


 

הסכם

 

שנערך ונחתם ביום:__________

 

בין:

 (להלן "החברה" ו/או "המעביד") מצד אחד;

 

לבין:

 

                                 (להלן "העובד") מצד שני;

 

 

הואיל     והעובד עובד אצל המעביד בתפקיד

 

והואיל    והעובד ביקש להשתלב בקורס בהיקף של שעות לימוד ובעלות של  ₪.

 

 

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

העובד ישתלב בקורס והמעביד ישא בעלויות הקורס.
בכפוף להתחייבות החברה לשאת בעלויות הקורס מתחייב העובד להמשיך עבודתו בחברה לתקופה של שנתיים לפחות, מיום סיום הקורס.
במידה ויפסיק העובד את עבודתו בחברה, מכל סיבה שהיא, לפני תקופת ההתחייבות הנקובה בהסכם זה, ישלם לחברה את עלויות הקורס, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה להלוואות עובדים, והחברה תהיה רשאית לקזז סכום זה מכל סכום שהיא חייבת לעובד על פי כל דין.
אין באמור בכדי לגרוע מזכויות החברה או לפגוע בזכות מזכויותיה על פי כל דין.
יתר תנאי הסכם ההעסקה שנחתם בין העובד לחברה יוותרו בעינם.
 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

____________________                                            ______________________

                העובד                                                                      החברה

 


 

הסכם יציאה להשתלמות מקצועית

- דוגמא בלבד -

 

הסכם יציאה להשתלמות מקצועית

 

                                                 שנערך ונחתם ב ________ ביום _________

 

                                                                                 בין

 

                                                     _________________________

                                                            להלן: המעביד                             מצד אחד

 

                                                    _________________________

                                                           להלן: העובד                               מצד שני

 

 

הואיל    והעובד מעוניין לצאת להשתלמות ב _____________________

והואיל    והמעביד מסכים לממן את עלות ההשתלמות (להלן - "ההשתלמות")

 

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

פרטי ההשתלמות

 

1.      העובד יצא להשתלמות _________________ אשר נערכת ע"י _____________ ומתקיימת ב ________ במשך תקופה של _____ ימים / חודשים, מיום ________ ועד ליום ________ בשעות: _________ .

 

2.      עלות ההשתלמות הינה ________ ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

 

התחייבויות העובד והמעביד

 

3.      המעביד מתחייב לשאת במלוא עלות ההשתלמות, בהתאם לתנאי התשלום שיוכתבו לו.

 

4.      העובד מתחייב להמשיך בעבודתו אצל המעביד לאחר תום ההשתלמות לתקופה של ____ חודשים.

 

5.      במידה והעובד יפסיק מרצונו את עבודתו אצל המעביד או במקרה בו העובד יפוטר מעבודתו בנסיבות השוללות מעובד פיצויי פיטורים עפ"י כל דין, עד לתום ____ חודשים ממועד סיום ההשתלמות, יחזיר העובד למעביד את מלוא מחיר ההשתלמות.

 

6.      במידה ויתפטר העובד מעבודתו או במקרה בו יפוטר מעבודתו בנסיבות השוללות פיצויי פיטורים מעובד עפ"י כל דין, בטרם חלפה התקופה הנקובה בסעיף 3 לעיל, אך לאחר התקופה הנקובה בסעיף 4, יחזיר העובד למעביד את עלות ההשתלמות באופן יחסי לתקופה שנותרה עד תום התקופה הנקובה בסעיף 3 לעיל.

 

7.      העובד מאשר בזאת לקזז את סכומי הכסף כאמור בסעיפים 4 ו- 5 לעיל מכל תשלום שיגיע לו בגין תקופת עבודתו, לרבות משכר עבודה ומפיצויי פיטורים.

 

8.      ימי / שעות היעדרותו של העובד בגין ההשתלמות יקוזזו / לא יקוזזו משכרו.

 

9.      המעביד יהיה / לא יהיה רשאי לגבות מהעובד תשלום כלשהו עבור מימון ההשתלמות אם יחליט להפסיק את עבודתו של העובד, בנסיבות שאינן שוללות פיצויי פיטורים מעובד עפ"י כל דין, במשך ____ חודשים מתום ההשתלמות.

 

10.    במקרה בו רשויות מס הכנסה יחשיבו את ההשתלמות כהטבה החייבת בשווי לצרכי מס, שווי ההטבה יגולם / לא יגולם בשכרו של העובד.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

____________________                                            ______________________

                העובד                                                                      המעביד

 


 

אנו נוהגים להחתים כל עובד על השתלמות . אך לא לחייב אותו על כל סכום .

הסכום שבו מחתימים על החזר במידה והעובד מחליט לעזוב  הוא מעל 700$

 


 

עובד המקבל השתתפות בלימודים מעל 1000 ש"ח חותם על טופס בו הוא מתחייב לעבוד בארגון שנה נוספת לאחר תום שנת הלימודים.

במידה ועזב לפני או לא סיים את לימודיו, שומר לעצמו הארגון זכות לקחת את הכסף, חלקו או כולו מהעובד.

 


 

טופס החתמה לעובד שיוצא ללימודים מסכום של 5000 ש"ח לשנה מתום הקורס.

 


 

קיים אצלנו טופס התחייבות עליו חותם העובד היוצא ללימודים לתואר או ללימודים בקורס ארוך ויקר.

לימודים לתואר (טכנאי, הנדסאי, אקדמאי - לתואר ראשון, שני או שלישי) - חותם שיחזיר לחברה את כל מה שתשלם עבורו, רק במידה ולא ישלים את התואר.

קורס כללי או טכני יקר - חותם החל מעלות של כחצי גובה משכורת שלו.

 


 

אנחנו מחתימים כל עובד שיוצא לקורס מטעמנו (גם אם מדובר בקורס מקצועי – פנימי שנרכש עבור עובדי החברה).

לפי המפתח - עד 5,000 ₪ מחתימים התחייבות ל- 6 חודשי עבודה מתום הקורס.

מעל 5,001 ₪ מחתימים התחייבות ל- 12 חודשים מתום הקורס.

עובד שמתפטר/מפוטר לפני מועד זה מתחייב להחזיר לחברה את מלוא מחיר הקורס.

לגבי השתתפות החברה במימון לימודי עובד הנוהל טיפה שונה, לגבי החזר המימון במידה של התפטרות/פיטורין. מחזירים רק את החלק היחסי בהתאם לתקופת ההתחייבות שנותרה עבור העובד.

 


 

אנו נוהגים להחתים על טופס התחייבות לעובד בשלושה מקרים:

א.     במקרה שעובד יוצא ללימודים שעלותם היא מעל 3,000 ש"ח.

ב.     במקרה שעובד יוצא להכשרה מקצועית המקנה תעודת הסמכה שתקנה לו אפשרות עבודה מחוץ לעירייה.

ג.      במקרה של קבלת סיוע ללימודים אקמאים או לימודי תעודה.

משך החתימה - בין 12 חודים ועד 24 חודשים מתום הלימודים.

 


 

מנהלת מח' פיתוח והדרכה

 

הנדון – התחייבות

 

אני הח"מ ___________________ בעל/ת ת.ז. מס' ____________________ עובד/ת בעיריית רעננה, מתחייב/ת ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 

א.      הנני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי שהשתתפותה של עיריית רעננה בשכר הלימוד בקורס _____________________  עומדת בשנת _________ על סך של ___________ ₪ ,  ומותנית בכך כי אעבוד בעירייה לפחות 12 חודשים נוספים מיום קבלת התעודה המעידה על סיום לימודי.

 

ב.      אם אעזוב את עבודתי במהלך השנה הראשונה מתום הלימודים אחזיר את החלק היחסי של הסכום הכספי המצויין עיל , בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום בו שילמה העירייה את חלקה בעלות הלימודים ועד יום ההחזר בפועל.

 

ג.       העירייה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה על-פי התחייבות זו מכל סכום שיגיע לי מהעירייה עקב הפסקת עבודתי בה ו/או משכרי.

 

ד.      הנני מאשר וידוע לי כי השתתפות העירייה בשכר הלימוד מותנית בכך שאלמד בפועל בתקופה שעבורה ניתנה ההשתתפות והנני מתחייב להודיעכם ללא דיחוי באם אפסיק ו/או אעזוב את לימודי ולהחזיר לכם את השתתפותכם באופן יחסי לתקופת הלימודים אותה לא השלמתי (וזאת אף אם לא קיבלתי החזר שכר לימוד מהמוסד בו למדתי).

 

ולראיה באתי על החתום:

 

_________________     _________________________       ___________________

            תאריך                                      שם העובד/ת                                         חתימה

 

העתק:

מנהל המחלקה

מחלקת שכר

מחלקת משאבי-אנוש

תיק אישי

תיק שכ"ל

 


 

בטאואר יש חובה להחתים כל עובד על טופס יציאה ללימודים, כנס וכד'.

החתימה היא לשם מעקב אחד הוצאת הזמנות הרכש וכן לשם תיעוד ב-SAP (הכשרות עובד)

ההתחייבות לארגון היא רק במקרים בהם הקורס מהווה הסמכה לעובד- ההתחייבות היא לחצי שנה

 


 

אנחנו מחתימים כל עובד היוצא ללימודים (לא תאר אקדמי) על חשבון החברה , החל מסכום של 1,500 ₪ או במידה ומדובר בקורס המקנה תעודה מקצועית בסיומו גם בעלות הנמוכה מ-1,500 ₪ (לדוג' קורס על מלגזה). העובד מתחייב לעבוד בחברה פרק זמן לאחר תום הלימודים  בכפוף לעלות הקורס ולמשך הזמן שלו (החל מחצי שנה ועד שנתיים) .

 


 

לגבי לימודים חיצוניים, מקובל להחתים את העובד על התחייבות לפיה יעבוד שנה עבור כל שנת לימודים. במידה וירצה לעזוב, ישלם לחברה את החלק היחסי.

להשתלמויות מקצועיות אין מחויבות מיוחדת והעובד יוצא באישור הממונה במהלך השנה.

 


 

טופס ליוצאים ללימודים-

מטרת החתמת עובד על טופס התחייבות אינו רק עבור  קבלת החזר כספי מהעובד אם יתפטר אחרי שמומן לו קורס, אלא השגת מחויבות העובד להשקיע בתהליך והכרה בכך שהחברה משקיעה בו.

בטופס כתוב כי החברה בחרה להשקיע בעובד וכו', וכי סכום ההשקעה הוא כך וכך, הלוואה שתהפוך למענק במידה ויסיים את הקורס ויתחייב להישאר בחברה מתום הקורס לתקופה של שנה (במקרים מסוימים שנתיים.) הסכום המינימאלי עליו מחתימים הוא 1000$.

 


 

טופס החתמה על לימודים או הכשרה – בשני מקומות בהם אני עובדת בדקתי ואכן בכל מקרה של לימודים משמעותיים =  תואר אקדמי על חשבון החברה, או לימודים של שנה ומעלה, אכן מחתימים את העובדים. ההחתמה כוללת התחייבות לעבודה בחברה שנה או שנתיים (תלוי באורך הלמודים)  תמורת כל תשלום שנת לימודים, כמו כן כתוב בהסכם שאם עוזבים לפני סוף המועד המוסכם, העובד מחזיר את עלות הלימודים.

 


 

 

תאריך _______________

98-34

 

בקשה להשתלמות

 

א.         ימולא ע"י העובד/ת                                                       

           

מאת:   ___________  ___________          ___________                  ____________

               מס' עובד             שם משפחה                   שם פרטי                        מחלקה       

 

אבקש לרשום אותי להשתלמות / קורס _________________________________________

 

שיערך ב - ___________________________________________________________

 

במועדים מ - __________ עד ____________ בימים ______________ שעות________________

 

עלות בש"ח / ב - $ ________________                             הוצאות נסיעה __________________ ש"ח

 

*                                                                                   חתימת העובד ________________

 

 

 

ב.         המלצת הממונה הישיר:

__________________________________________________________________

 

________        _________                  ___________              _______________

   תאריך                 שם                                תפקיד                                          חתימה

 

 

 

ג.         המלצה להשתתפות החברה ואישור:

 

בשכר לימוד: _____________________ ש"ח המהווים % _______ מהעלות הכוללת.

בהוצאות נסיעה: ___________________ ש"ח המהויים % _______ (עפ"י דיווח).

שונות: ________________________ ש"ח (עפ"י דיווח וקבלות).

כמו כן תהיה/י רשאי/ת להעדר מהעבודה ____________ שעות בשבוע לצורך הלימודים.       

______        _____________              ___________              _______________

  תאריך        שם משפחה ופרטי                    תפקיד                                            חתימה

 

 

 

ד.         התחייבות העובד/ת:

            בעקבות הסכמת החברה להשתתפות בהוצאות לימודיי הנ"ל אני מתחייב/ת:

1.      שההפרש בין עלות ההשתלמות/הקורס ובין שיעור השתתפות החברה ישולם על ידי, בין אם במישרין לעורך השתלמות/הקורס ובין אם על ידי ניכוי משכרי (אם מלוא העלות תועבר על ידכם במישרין לעורך ההשתלמות/הקורס)ובחתימתי על בקשה זו הריני מאשר לכם, באופן בלתי חוזר, לעשות כן.

2.      שלא אפסיק לימודיי מכל סיבה שהיא, לפני סיומם המלא והסופי, ללא הסכמה מוקדמת         של החברה.

והיה מכל סיבה שהיא, מיוזמתי אני ו/או מיוזמת חברת כרמל אפסיק עבודתי בחברה, תהיו רשאים לנכות ממשכורתי או מכל סכום אחר שיגיע לי, לרבות פיצויים, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה וכד', את סך ההשתתפות בשכר הלימוד וכן את כל ההוצאות אשר יחולו עליכם עקב לימודיי.

3.      להמציא אישור השתתפות סדירה בקורס, על מנת לקבל את השתתפות המעביד שאושרה.

4.      לציית להוראות הממונים עלי בכל האמור לסידור עבודה, אם במשמרת או בכל שעה אחרת.

ידוע לי שמקרה של אי ציות להוראות הממונים עלי פירושו ביטול השתתפות החברה בלימודים וכל המשתמע מכך.

5.      לעבוד בחברה                      שנים מיום סיום הלימודים.

אם מסיבה כלשהיא אעזוב את החברה לפני תום התקופה האמורה, אני מתחייב להחזיר לחברה את העלות היחסית של לימודי.

6.      ידוע לי כי אם יחול מס על לימודיי הוא ינוכה ממשכורתי.

                                                            __________                _______________

                                                                    תאריך                          חתימת העובד

 

 

 

ה.         הנהלת חשבונות:

            שולם בצ'ק מספר _____________   נשלח בתאריך _________   חתימה _________

 

·                      יש לצרף את פרוספקט ההשתלמות/קורס

 


 

אכן, קיים טופס, הסכום ממנו צריכים להחתים הנו 3,000 ₪.

 


 

עד 350$
 בין 350$ ל-1500$
 מעל 1,500$
 מעל 2,500$
 
חצי שנה
 שנה מתום הקורס
 שנה וחצי מתום הקורס
 שנתיים וחצי מתום הקורס
 


 

בארגון שלי נהוג להחתים עובד/ת אשר נשלח ללימודים ואשר הארגון משתתף בהוצאות שכ"ל ו/או ימי לימוד בהתאם לסכום ההשתתפות (כולל ימי לימוד) עד  5,000 ש"ח שנה עד 10,000 ש" שנתיים וכו  לא יותר מ- 4 שנים אשר נחשבות מתום הקורס.

 


 

אנחנו מחתימים עובד על התחייבות של שנה עבודה לכל שנת לימודים. כל סוג של לימודים שהוא מעל קורס של סמסטר.

אם הוא עוזב או מפוטר לפני עליו להחזיר את העלו היחסית של הקורס ששולמה עבורו.

לרוב ההשתתפות בשכ"ל היא חלקית כאשר המעביד משלם למוסד את כל הסכום ומחייב את העובד בחלקו יחסי. (ניתן לקחת הלוואה מהארגון לצורך מימון חלק העובד של הלימודים).

 


 

בטופס בקשה ללימודים יש חתימת העובד על התחייבות להחזר הוצאות במידה ופסיק עבודתו. זמן היעדרותו מעבודה לצורך לימודים ו/או החזר עבור הסיוע הכספי שקיבל.

 


 

אנו נוהגים להחתים עובדים על מכתב התחייבות במקרים בהם עלות הקורס מעל 3-4 אלף שקל בדרך כלל בתנאי שלקורס יש ערך לעובד שאינו תלוי במקום עבודה הנוכחי (כלומר שהוא מעלה את ערכו בשוק העבודה. כמו-כן במקרה של עובד חדש שיוצא לקורס בעלות נמוכה (למשל הכשרה להפעלת מלגזה).
מכתב ההתחייבות מתייחס למחויבות העובד לעמוד בדרישות  הקורס, ולעבוד בחברה תקופה כלשהי לאחר סיום הקורס. אורך התקופה תלוי בעלות הקורס. במידה והעובד אינו עומד בהתחייבות החברה רשאית לחייב את העובד לשלם את עלות הקורס או חלק מהעלות.

 


 

עד שנת 2004 היה נהוג להחתים על סכום מעבר ל15,000 ₪ לשנת לימודים, היום לא מחתימים, עקב הגעה למסקנה שלא ניתן להשאיר עובד בכח בארגון

 


 

קיים אצלנו טופס להחתמת עובד שיוצא ללימודי תואר או קורס ארוך (לימודי תעודה).

כלל העובד מתחייב על חצי שנת עבודה על כל שנת לימודים שבגינה הוא מקבל סיוע מהחברה או במימון חלק משכה"ל או בלימוד ע"ח שעות העבודה.

הקורסים שנכנסים לקטגוריה הזו הינם קורסים ארוכים חצי שנתיים או שנתיים אין הגרה מדוייקת של העלות ברוב המקרים מעל 10K ₪

 


 

באלכם מדיקל מקובל להחתים עובד במידה ויוצא ללימודים אישיים (לימודי תואר או קורס שלא קשור באופן ישיר לתפקיד) מצורף טופס התחייבות עובד

 


 

עובד שיוצא ללימודים אקדמיים או לקורס במסגרת מה שקרוי בארגון שלנו "לימודי פרט", צריך לחתום על טופס התחייבות. עלות הקורס אינה רלבנטית אלא עצם אישור לימודיו. "לימודי פרט" הינם הטבה הניתנת ברמת העובד, אין הכוונה לקורס שאנו שולחים אותו אליו במסגרת תפקידו.

 


 

אנחנו מחתימים עובדים על טופס יציאה ללימודים לא על קורסים.

בדרך כלל הלימודים אמורים לעלות יותר מ-3000 ש"ח.

אנחנו מציינים את אחוז השתתפות החברה בשכר הלימוד.

וכמו כן מציינים כמה חודשי התחייבות העובד מתחייב לעבוד בחברה.

 


 

עובד שיוצא ללימודים חותם על התחייבות לשנתיים עבודה תמורת כל מימון חלקי/מלא של כל שנת לימודים. השנתיים נספרות מתום הלימודים. ההחתמה היא עבור לימודי תעודה/אקדמאים/קורס לבכירים מאוד ו/או שגובה ההשתתפות עבורם הוא לפחות 5000 ₪.

 


 

יש טופס שנהוג להחתים עובד על קורסים יקרים או מתמשכים וכמובן לימודים אקדמאים, ובו העובד מתחייב לעבוד 3 שנים בחברה ועל ידי זה פורע את חובו כלפיה. במידה שחתם על הטופס ובכל זאת החליט לעזוב אחרי תקופה קצרה יותר, העובד מתחייב להחזיר את החלק היחסי של עלות הקורס / לימודים וכו'. הכל צריך להיות רשום במסמך מראש.

 


 

לכבוד : הנהלה

 

 

    הנדון : הוראת עבודה – התחיבות לעבודה של עובד שיצא להשתלמות

 

 

עובד שיצא להשתלמות מטעם החברה שאורכה עולה על חמישה ימי עבודה או שסך עלותה למעביד (כולל עלות ההשתלמות, אובדן ימי עבודה והחזר הוצאות ) גדול מ – 1,000 דולר, יתחייב כדלקמן :

 

לעבוד שנה בחברה או להחזיר את החלק היחסי של העלות אם הסתיימו היחסים לפני תום השנה.

 

התחייבות להשתלמויות ארוכות טווח – השתלמות ארוכת טווח תוגדר כהשתלמות הנמשכת מעל שנה או שסך עלותה למעביד גבוהה מ – 5,000 $ .

 

התחיבות העובד להשתלמות ארוכת טווח תקבע בתאום בין משאבי אנוש והממונה על העובד בכל מקרה לגופו.

 

באחריות הממונה החותם על הדרישה להשתלמות להחתים את העובד על כתב ההתחייבות הרצ"ב ולצרפו לדרישת הרכש .

לא תיחתם הזמנת רכש להשתלמות העומדת בקריטריונים שלמעלה ללא כתב התחייבות חתום.

 

כתבי ההתחייבות יתויקו בתיק העובד באחריות משאבי אנוש.

 

 

 

                                                תאריך :_______________________

 

התחייבות

 

 

אני הח"מ אשתתף בהשתלמות מטעם החברה שתסתיים בתאריך _________________.

 

אני מתחייב לעבוד בחברה תקופה של שנה מתאריך סיום ההשתלמות.

 

במידה והעסקתי בחברה תסתיים ביוזמתי או ביוזמת החברה לפני תום התקופה האמורה , אני מתחייב להחזיר לחברה את החלק היחסי של עלות ההשתלמות.

 

החברה תהייה רשאית לנכות את הסכום מכל תקבול המגיע לי ובכלל זה פיצויי  פיטורין.

 

 

שם העובד     _____________________________

 

חתימת העובד _____________________________

 


 

אנו מחתימים עובד על התחייבות לעבודה מינימום שנתיים ללימודים מיוחדים וקצרים יחסית (כמו קורסים שונים, השתלמויות בחו"ל וכו') או לזמן מקביל לתקופת הלימודים, למדת 3 שנים תתחייב ל-3 שנים מיום סיום הלימודים/השתלמות. ההתחייבות היא על עזיבת העובד מרצונו לפני תום תקופה זו ואז העובד ישלם את מלוא ההוצאה שהייתה בגין לימודיו.

 


 

To:        ___________________ (company name)

From:    (emp. Name)

 

Re: Permeation to deduct course tuition

 

I, the undersigned, confirm my participation at the following courses ____________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Course/s name)

I also confirm the total cost of the course (Inc. VAT) is _____________ NIS. (Foreign currency will be translated in the day of payment).

I obligate to stay with the company at least 3 years from the course closure date, or I will pay on a pro-rote basis the training cost mentioned above.

I understand that in case I will leave the company before the end of 3 years, I have to pay the company back by my last working day or the company can deduct any amount owed, from my last salary, vacation/recovery day redemption, learning funds or my pension/management funds.

 

 

______________________                                              ____________________________

Employee name +signature                                                                    Date

 


 

אצלנו נהוג להחתים על טופס התחיבות בכל מקרה של השתתפות בקורס שעולה 1500$ ומעלה. ההתחייבות היא לעבודה 6 חודשים ומעלה, עם סיום הקורס.

 


 

עובד שיוצא ללימודים אקדמאיים מחוייב לחתום על עובדה בחברה מספר שנים כמספר שנות הלימוד שלו.

 


 

אצלנו נוהגים להחתים על יציאה לכל קורס מעל 4 מפגשים משום שבתקנון הקורסים והלימודים שלנו יש שני סעיפים שמחייבים את העובד: 1. פרק זמן מסויים שהוא צריך לעבוד בחברה אחרי סיום הקורס ואם הוא לא עובד אותו, מחזיר את החלק היחסי של העלות ו-2. העובד משתתף ב-25% מעלות הקורס (אנחנו מאפשרים תשלומים רבים דרך המשכורת). אנו מאמינים שכאשר עובד שותף להוצאה, המחוייבות שלו לקורס היא גבוהה יותר.

 


 

1.      עובד שעובד בחברה מעל שנתיים יוכל לבקש השתתפות חברה במימון מלא או חלק מלימודיו.

החברה תשתתף רק ב"לימודי עובד" אשר קשורים לעבודת העובד ומשמרים את כישוריו.

2.      במידה ויוחלט לממן את לימודי העובד, יוחתם העובד על טופס השתתפות בלימודים. משך ההתחייבות יחושב עפ"י חודש התחייבות מיום סיום הלימודים, לכל 50 $ השתתפות של החברה.

3.      במידה והעובד יעזוב לפני תום תקופת ההתחייבות – יחזיר לחברה את  הסכום באופן יחסי על פי יתרת התקופה שנותרה להתחייבות.

 


 

אנו נוהגים להחתים עובד מסכום של 5,000 ₪ ומעלה- סכום כזה ההתחייבות הינה לשנה.

 


 

יש טופס. נהוג להחתים מסכום של 2000 ₪ לתקופות של בין חצי שנה לשנתיים בהתאם לגובה הסכום.

 


 

1.      אצלנו קיים נוהל עידוד לימודים מקצועיים אשר מפרט את זכויותיו וחובותיו של העובד היוצא ללימודים בהשתתפות כספית של החברה.

להלן כמה מסעיפים אלו :

א.     חובה על העובד לדווחו מראש למנהל הישיר על שעות העדרות לפני יציאה ללימודים בפועל  (גם אלו שעל חשבונו של העובד) ולקבל את אישורו ואת אישורו של המנהל הבכיר שהוא מדווח לו.

ב.     עובדים לפי שכר + שעות נוספות יתבקשו להשלים 5 שעות עודפות עבור יום העדרות מאושר עד לקבלת שעות נוספות.

ג.      עובדים גלובאליים יוכלו להיעדר עד יום בשבוע על פי אישור מנהל ישיר וחבר הנהלה.

 

2.      מחויבות של עובד כלפי החברה:

א.     עובד אשר אושר לו השתתפות החברה במימון לימודיו יתחייב  לעבוד בחברה במשך חצי שנה לאחר תום הלימודים עבור כל שנת לימודים מלאה או חלקית. כמו כן, יחויב העובד על צבירת ימי החופשה השלילית.

ב.     לא השלים העובד את מכסת החודשים שהתחייב לעבוד בחברה בגין השתתפות החברה בדמי לימודיו עקב הפסקת עבודתו, תהיה החברה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע לעובד מהחברה את החלק היחסי של שכר הלימוד, שלא הושלמו עבורו חודשי ההתחייבות.

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

שבת 20 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites