הסקר הרב-שנתי של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, אוניברסיטת חיפה

סקר מס' 2: ניטור / פיקוח בארגונים

תשובות לשאלות הסקר בישראל בהשוואה לתשובות סקר

ה-American Management Association (AMA)

חלק א' - מעקב וידיאו:

1. האם ארגונך עושה שימוש בוידיאו למעקב כנגד גניבות, אלימות או חבלות?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

199

53.4

32

לבעלי תפקידים מסוימים

65

17.4

19

לא ידוע לי

58

15.5

לא קיים בארגוני

51

13.7

49

N

373

100.0

1002. אם בארגונך נעשה שימוש בוידיאו למעקב כנגד גניבות, אלימות או חבלות, כיצד היית מגדיר/ה את המעקב?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

77

35.6

82

מקרי

67

31.0

8

ספציפי

72

33.3

10

N

216

100.0

100


3. האם ארגונך מיידע את העובדים לגבי
מדיניות השימוש בוידיאו למעקב כנגד גניבות, אלימות או חבלות?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

114

39.3

80

משיבים "לא"

176

60.7

20

N

290

100.0

100

4. האם ארגונך עושה שימוש בוידיאו לפיקוח על ביצועי העובדים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

305

81.8

6

לבעלי תפקידים מסוימים

52

13.9

10

לא ידוע לי

12

3.2

לא קיים בארגוני

4

1.1

84

N

373

100.0

1005. אם ארגונך עושה שימוש בוידיאו
לפיקוח על ביצועי העובדים, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

85

63.4

80

מקרי

23

17.2

13

ספציפי

26

19.4

7

N

134

100.0

100


6. האם הארגון מיידע את העובדים לגבי
השימוש בוידיאו לשם פיקוח על ביצועים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

40

17.9

85

משיבים "לא"

184

82.1

15

N

224

100.0

100
חלק ב' - ניטור ומידור אינטרנט
ודואר אלקטרוני:

7. שימוש במחשב: האם ארגונך מבצע פיקוח על זמן השימוש במחשב, התכנים וההקשות על המקלדת של העובדים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

62

16.6

21

לבעלי תפקידים מסוימים

20

5.4

15

לא ידוע לי

210

56.3

לא קיים בארגוני

81

21.7

64

N

373

100.0

100
 

 


8. אם קיים בארגונך פיקוח על זמן
השימוש במחשב, התכנים וההקשות על המקלדת, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

75

39.9

64

מקרי

51

27.1

21

ספציפי

62

33.0

15

N

188

100.0

100


9. האם ארגונך מיידע את העובדים לגבי
פיקוח על זמן השימוש במחשב, התכנים וההקשות על המקלדת?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

72

28.2

80

משיבים "לא"

183

71.8

20

N

255

100.0

100

10. מעקב מחשב: האם ארגונך מאחסן
ובודק את קבצי המחשב של העובדים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

95

25.5

30

לבעלי תפקידים מסוימים

41

11.0

20

לא ידוע לי

186

49.9

לא קיים בארגוני

51

13.7

50

N

373

100.0

10011. אם קיים בארגונך פיקוח על קבצים
, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

116

51.1

53

מקרי

44

19.4

28

ספציפי

67

29.5

19

N

227

100.0

100


12. האם הארגון מיידע את העובדים לגבי
מדיניות של פיקוח על קבצים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

131

47.0

82

משיבים "לא"

148

53.0

18

N

279

100.0

100
13. דואר אלקטרוני: האם ארגונך בודק
את הודעות הדוא"ל של העובדים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

69

18.5

38

לבעלי תפקידים מסוימים

23

6.2

17

לא ידוע לי

205

55.0

לא קיים בארגוני

76

20.4

45

N

373

100.0

100


14. אם קיים בארגונך פיקוח על דוא"ל
, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

88

44.2

60

מקרי

45

22.6

22

ספציפי

66

33.2

18

N

199

100.0

100


15. האם ארגונך מיידע את העובדים לגבי
המדיניות של פיקוח על דוא"ל?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

116

44.4

86

משיבים "לא"

145

55.6

14

N

261

100.0

100


16. שימוש באינטרנט: האם ארגונך עורך
פיקוח ובודק כניסה לאתרי אינטרנט?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

127

34.0

62

לבעלי תפקידים מסוימים

21

5.6

14

לא ידוע לי

168

45.0

לא קיים בארגוני

57

15.3

24

N

373

100.0

100


17. אם קיים בארגונך פיקוח על אתרי
אינטרנט, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

146

62.7

70

מקרי

41

17.6

20

ספציפי

46

19.7

10

N

233

100.0

100


 

 

18. האם הארגון מיידע את העובדים לגבי המדיניות של פיקוח על הגלישה ברשת האינטרנט?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

163

56.6

89

משיבים "לא"

125

43.4

11

N

288

100.0

100


19. שימוש באינטרנט: האם ארגונך
משתמש בתוכנת חסימה למניעת כניסה לאתרים לא מורשים/ בלתי הולמים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

199

53.4

65

לבעלי תפקידים מסוימים

103

27.6

26

לא ידוע לי

71

19.0

9

לא קיים בארגוני

0

0.0

N

373

100.0

100


חלק ג' - ציות למדיניות
ומשמעת:


20. האם ארגונך נקט אי-פעם בצעדים משמעתיים כנגד שימוש לא ראוי או שימוש
אישי בדוא"ל של החברה?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

107

28.7

56

משיבים "לא"

147

39.4

26

משיבים "לא יודע/ת"

119

31.9

18

N

373

100.0

100


21. אם כן, באיזה אופן התבצעה הפעולה
המשמעתית?

ישראל

AMA

פעולה

מספר

אחוז

אחוז

פיטורין / הרחקה

35

18.9

25

הטלת קנס כספי

8

4.3

נזיפה או אזהרה רשמית

82

44.3

33

נזיפה או אזהרה לא רשמית

42

22.7

45

אחר

18

9.7

N

185

100.0

100


מגוון התשובות לאופציית "אחר" של האופן בו התבצעה הפעולה המשמעתית כנגד שימוש לא ראוי או שימוש אישי בדוא"ל של החברה

מספר תשובות

אחוז

לא יודע/ת

4

22.2

לא קיים בארגוני

2

11.1

שימוע

2

11.1

התראה במייל

1

5.6

הערה

1

5.6

בנוסף לעוד 'עבירות' הוביל לפיטורין

1

5.6

ייתכן שאזהרה

1

5.6

ביטול תשלומי פיצויים

1

5.6

הסברה

1

5.6

לא פירטו

4

22.2

סה"כ

18

100.0


22. האם ארגונך נקט אי-פעם בצעדים
משמעתיים כנגד שימוש לא ראוי או שימוש אישי באינטרנט של המשרד?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

118

31.6

61

משיבים "לא"

163

43.7

23

משיבים "לא יודע/ת"

92

24.7

16

N

373

100.0

100

23. אם כן, באיזה אופן התבצעה הפעולה המשמעתית?

פעולה

מספר

אחוז

אחוז

פיטורין / הרחקה

31

20.1

26

הטלת קנס כספי

8

5.2

נזיפה או אזהרה רשמית

62

40.3

34

נזיפה או אזהרה לא רשמית

33

21.4

25

אחר

20

13.0

N

154

100.0

100מגוון התשובות לאופציית "אחר" של האופן בו התבצעה הפעולה המשמעתית כנגד שימוש לא ראוי או שימוש אישי באינטרנט של המשרד

מספר תשובות

אחוז

לא ידוע לי

3

15.0

שיחת משוב בין העובד למנהל המחלקה שלו, תוך הבהרת חומר העניין

1

5.0

ייתכן שאזהרה

1

5.0

לא רלוונטי

1

5.0

פגיעה משמעותית בבונוס שנתי

1

5.0

פיטורין ופרסום המקרה

1

5.0

לא קיים אצלנו

2

10.0

ביטול הרשאת הכניסה של העובד לאינטרנט

3

15.0

לא פירטו

7

35.0

סה"כ

20

100.0


 


24. האם ארגונך נקט אי-פעם בצעדים
משמעתיים כנגד שימוש לא ראוי או שימוש אישי בטלפון במשרד?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

115

30.8

39

משיבים "לא"

144

38.6

31

משיבים "לא יודע/ת"

114

30.6

31

N

373

100.0

100


25. אם כן, באיזה אופן התבצעה הפעולה
המשמעתית?

ישראל

AMA

פעולה

מספר

אחוז

אחוז

פיטורין / הרחקה

8

4.9

6

הטלת קנס כספי

18

11.0

נזיפה או אזהרה רשמית

59

36.0

22

נזיפה או אזהרה לא רשמית

52

31.7

20

אחר

27

16.5

N

164

100.0

100מגוון התשובות לאופציית "אחר" של האופן בו התבצעה הפעולה המשמעתית כנגד שימוש לא ראוי או שימוש אישי בטלפון במשרד

מספר תשובות

אחוז

חסימת שיחות

2

7.4

בקרה על חשבונות הטלפון הסלולאריים והערת תשומת לב העובד לחריגות לא סבירות

1

3.7

הודעה בחוזר לעובדים

1

3.7

כל עובד קיבל קוד אישי למעקב שיחות וחסימת קווי חו"ל

1

3.7

מייל אזהרה לכל העובדים

2

7.4

לא יודעת

2

7.4

ריתוק ליחידה

1

3.7

שיחות מוטיבציה

1

3.7

חיוב עבור שיחות הטלפון החריגות

2

7.4

לא קיים אצלנו

3

11.1

בירור משמעתי

2

7.4

לא פירטו

9

33.3

סה"כ

27

100.0


חלק ד' - טכנולוגיית
לווין:


26. האם ארגונך עושה שימוש בטכנולוגיות לווין
(GPS) על מנת לעקוב אחר :

ישראל

AMA

מעקב אחרי:

מספר

אחוז

אחוז

כלי רכב של החברה

40

44.0

8

טלפונים ניידים של החברה

21

23.1

5

כרטיסי עובדים ("כרטיס חכם")

17

18.7

8

מחשבים ניידים

7

7.7

מחשבי כף יד

6

6.6

N

91

100.0

100


27. האם ארגונך עושה שימוש באחת מטכנולוגיות האבטחה הבאות על מנת לשלוט בגישה של העובדים לבניינים ומרכזי נתונים?

ישראל

AMA

טכנולוגיות אבטחה

מספר

אחוז

אחוז

טכנולוגיית "כרטיס חכם"

137

70.6

53

סריקת טביעת אצבעות

21

10.8

5

זיהוי פנים

3

1.5

2

סריקת קשתית העין

0

0.0

0.5

אחר

33

17.0

N

194

100.0

100


מגוון התשובות לאופציית "אחר" של שימוש בטכנולוגיות אבטחה על מנת לשלוט בגישה של העובדים לבניינים ומרכזי נתונים

מספר תשובות

אחוז

כרטיס מגנטי

10

30.3

קוד אישי / סיסמה

7

21.2

הצגת כרטיס עובד מורשה

1

3.0

שמירה מאבטחת בשער

1

3.0

הרשאות מחשב

2

6.1

לא קיים בארגוני

7

21.2

לא יודע/ת

1

3.0

לא פירטו

4

12.1

סה"כ

33

100.0


חלק ה' - פיקוח/ניטור קול, טלפון
והקלטה:


28. שימוש בטלפון: האם ארגונך עורך פיקוח על זמן שיחות ומספרי היעד, אך אינו
מקליט את השיחות?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

188

50.4

31

לבעלי תפקידים מסוימים

75

20.1

20

לא ידוע לי

59

15.8

לא קיים בארגוני

51

13.7

49

N

373

100.0

100


29. אם קיים בארגונך פיקוח על זמן
שיחות הטלפון ומספרי היעד, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

117

54.2

63

מקרי

42

19.4

23

ספציפי

57

26.4

14

N

216

100.0

100


30. האם הארגון מיידע את העובדים לגבי פיקוח על השימוש בטלפון: זמן שיחות ומספרי היעד?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

120

43.8

78

משיבים "לא"

154

56.2

22

N

274

100.0

100


31. שימוש בטלפון: האם ארגונך מקליט
את שיחות הטלפון של העובדים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

266

71.3

3

לבעלי תפקידים מסוימים

87

23.3

19

לא ידוע לי

19

5.1

לא קיים בארגוני

1

0.3

78

N

373

100.0

100


32. אם בארגונך שיחות הטלפון מוקלטות
, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

73

54.5

52

מקרי

31

23.1

28

ספציפי

30

22.4

20

N

134

100.0

100


33. האם הארגון מיידע את העובדים לגבי
המדיניות של הקלטת שיחות הטלפון?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

50

22.7

86

משיבים "לא"

170

77.3

14

N

220

100.0

100


34. האם ארגונך מקליט ובודק את
ההודעות בתא הקולי של העובדים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

לכל העובדים

302

81.0

7

לבעלי תפקידים מסוימים

67

18.0

8

לא ידוע לי

4

1.1

לא קיים בארגוני

0

0.0

85

N

373

100.0

100


35. אם בארגונך התא הקולי מוקלט ונבדק, כיצד היית מגדיר/ה את הפיקוח?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

שגרתי

73

66.4

49

מקרי

22

20.0

30

ספציפי

15

13.6

21

N

110

100.0

100


36. האם הארגון מיידע את העובדים לגבי
המדיניות של הקלטה ובדיקה של התא הקולי?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

181

87.9

76

משיבים "לא"

25

12.1

24

N

206

100.0

100


חלק ו' - מדיניות שימוש בדואר
אלקטרוני, אינטרנט, מסרים מיידיים, בלוגים וטלפון:


37. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית לגבי שימוש אישי בדוא"ל?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

29

7.8

84

משיבים "לא"

211

56.6

משיבים "לא רלוונטי"

133

35.7

N

373

100.0


38. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית
לגבי שימוש אישי באינטרנט?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

24

6.4

81

משיבים "לא"

201

53.9

משיבים "לא יודע/ת"

148

39.7

N

373

100.0


39. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית
לגבי שימוש אישי ב-IM = מסרים מיידיים?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

84

22.5

42

משיבים "לא"

224

60.1

משיבים "לא יודע/ת"

65

17.4

N

373

100.0


40. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית
לגבי הפעלת אתרים אישיים בזמן העבודה?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

46

12.3

34

משיבים "לא"

234

62.7

משיבים "לא יודע/ת"

93

24.9

N

373

100.0


41. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית
לגבי שימוש אישי בבלוג החברה?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

142

38.1

23

משיבים "לא"

186

49.9

משיבים "לא יודע/ת"

45

12.1

N

373

100.0


42. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית
לגבי הפעלת בלוגים אישיים בזמן העבודה?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

91

24.4

20

משיבים "לא"

231

61.9

משיבים "לא יודע/ת"

51

13.7

N

373

100.0


43. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית
לגבי שימוש אישי בטלפונים ניידים במשרד?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

16

4.3

27

משיבים "לא"

245

65.7

משיבים "לא יודע/ת"

112

30.0

N

373

100.0


44. האם בארגונך קיימת מדיניות רשמית
לגבי סוג התמונות שניתן להעביר בטלפונים עם מצלמה?

ישראל

AMA

מספר

אחוז

אחוז

משיבים "כן"

59

15.8

19

משיבים "לא"

293

78.6

משיבים "לא יודע/ת"

21

5.6

N

373

100.0


חלק ז' - נתוני רקע על ארגון המשיבים לסקר המרכז:


45. מספר העובדים בארגון

סה"כ:

ממוצע

3064.05

סטיית תקן

17297.79

N

370בחלוקה לפי טווחים:

מספר עובדים

אחוז

100 או פחות

25.5

1000-101

43.1

5000-1001

20.1

למעלה מ-5000

11.4

סה"כ

100


נתוני רקע של משיבי סקר
American Management Association (AMA):


מספר משיבי סקר ה-
AMA: 526


46. מספר העובדים בארגוני המשיבים -
AMA:

מספר עובדים

אחוז

100 או פחות

23

500-101

25

1000-501

10

2500-1001

13

5000-2501

7

למעלה מ-5000

22

סה"כ

100


47. הענף אליו משתייך
ארגון המשיבים לסקר:

AMA - ענף ארגוני

אחוז

שירותים עסקיים / מקצועיים

19

שירותים פיננסיים

9

שירותים כלליים

2

תעשייה / ייצור

16

מנהל ציבורי

8

סיטונאות/ קמעונאות

3

אחר

43

סה"כ

100ישראל- ענף ארגוני

מספר

אחוז

חינוך (הוראה) ואקדמיה 1

37

10

תעשייה וייצור 2

54

15

צבא, שירותי ביטחון וכבאות 3

22

6

ייעוץ ומשאבי אנוש 4

34

9

תקשורת 5

23

6

תחבורה 6

7

2

סיטונאות / קמעונאות (מוצרי צריכה) 7

14

4

היי- טק 8

83

22

הסקטור הציבורי 9

32

9

בריאות ורווחה 10

20

5

שירותים, תיירות והארחה 11

15

4

פיננסים 12

31

8

N

372

100חלק ח' -
question.htm


נתונים על משיבי סקר המרכז (ישראל)
:


48. מין

מספר

אחוז

זכר

131

35.1

נקבה

242

64.9

N

373

100.0


49. גיל

ממוצע

40

סטיית תקן

9.57

MAX

64

MIN

20

N

362


50. השכלה פורמאלית

השכלה

אחוז

השכלה תיכונית/מקצועית

4.3

תואר ראשון

31.1

תואר שני

61.1

תואר שלישי

3.5

סה"כ

100.0

373 N=


51. תפקיד בארגון / תחום מומחיות

תפקיד

אחוז

מנהל משאבי אנוש חבר הנהלה

20.6

מנהל משאבי אנוש

11.8

מומחה במשאבי אנוש

22.5

מנהל

10.5

עובד

17.7

אחר

16.9

סה"כ

100.0

N=373


52. ותק בתפקיד הנוכחי

ותק

חודשים

שנים

ממוצע

56.68

4.71

סטיית תקן

67.34

5.61

MAX

450

37.5

MIN

1

0

N

372

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 16 יולי 2019

 

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites