www.hrisrael.co.il

 

 

 

 

 

 
זכויות יוצרים - NEWSLETTER למידה והדרכה

משאבי אנוש למידה והדרכה הינו ניוזלטר שמופץ חינם למנהלי גיוס, מנהלי משאבי אנוש וספקים.
המאמרים והכתבות ב - newsletter למידה והדרכה הם יצירות ברות זכות הגנה לפי חוק ופקודת זכות יוצרים.

הנ"ל גם חל במלואו על מידע, מאמר וכל כיו"ב שנמצא באתרים אחרים כגון: אתר חשבים - HPS או MIT או מנפאואר או מידות ועוד... שהניוזלטר מאפשר להכנס עליהם.

המוציא לאור והמחבר, יחד, הם אלה שרשאים להתיר פרסום יצירה ספרותית כאמור מחוץ ל - newsletter למידה והדרכה. רואים זכות יוצרים ביצירה הקיבוצית או ביצירה הספרותית כאמור כאילו הופרה על ידי אדם ו/ או תאגיד, אם שלא בהסכמת בעל זכות היוצרים הוא עושה או עשה מעשה שהזכות היחידה לעשייתו, נתונה לבעל זכות היוצרים.

מותר להדפיס לשימוש אישי בלבד, לקריאה, למטרת לימודים.
מותר ורצוי להעביר לחבר / עמית, לקריאה בלבד.

חל איסור מוחלט על עשיית שימוש מסחרי כלשהו במאמרים, או שימוש המשרת מטרות מסחריות בכל מדיה שהיא (כתובה או אלקטרונית).

© כל הזכויות שמורות למו"ל חל גם על העיצוב והאיורים!!!
 
 

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites